Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Vedtægter 2021

Vedtægter-for-Landsbylauget-2021. Gyldigt


Vedtægter for Smøl Landsbylaug.

§1 Navn

Landsbylaugets navn er ”Smøl Landsbylaug”. Landsbylauget er stiftet den 25. oktober 2010 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune Landsbylaugets område er følgende: Smøl – Smøl Mark – Smøl Led som angivet på kort.

§2 Formål

Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.

Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Lokalrådet samt øvrige kommunale organer.

Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Lokalrådet og øvrige kommunale organer.

§3 Valg

Landsbylaugets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt områdets registrerede. Landsbylauget (bestyrelse) er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Landsbylauget medlemmer (bestyrelse) vælges på generalforsamling hvert år i oktober. Beboere, over 15 år med registreret bopæl i området er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Deltagelse i afstemning forudsætter personlig fremmøde, eller der kan afgives stemme ved fuldmagt.


Landsbylauget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

§4 Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 3 ugers varsel. Indkaldelsen bekendtgøres i lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter.

1. Velkomst v/formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kasserens beretning

6. Valg

7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

8. Evt.

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

§5 Ekstraordineret generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets medlemmer (bestyrelse) fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling

§6 Nedlæggelse af Landsbylauget

Eventuel nedlæggelse af Landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i Landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til andet, godkendt landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg Kommune.

§ 7 Økonomiske forpligtelser

Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1 Tegningsberettiget til pengeinstitut er formanden

Stk. 2 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Arbejdsgrupper og ad-hoc grupper

Alle medlemmer kan henvende sig til landsbylaugets bestyrelse med ønske om at få en fast gruppe med ind under lauget og på laugets hjemmeside.

Grupperne bestemmer selv, hvordan de vil organiseres sig.

Grupperne kan udfærdige en enkelt beskrivelse af gruppens formål, organisering og arbejde, der kan lægges ind på hjemmesiden. Gruppernes interne økonomi, f. eks. i forbindelse med arrangementer/opgaver er Landsbylauget uvedkommende. Grupperne kan benytte Landsbylaugets konto og CVR nr. med et særskilt regnskab. Landsbylaugets konto administreres af Landsbylaugets kasserer og gruppernes medlemmer har ikke adgang til selve kontoen, men kan hæve eller indsætte penge efter aftale med kassereren. Landsbylaugets bestyrelse er behjælpelig med at søge økonomiske midler.

Grupperne kan henvende sig til hvem de vil af relevante personer i forbindelse med arrangementer/opgaver, men kan ikke udtale sig på Landsbylauget vegne.

Landsbylauget bestyrelse kan nedsætte en arbejdsgruppe/ad - hoc gruppe til at behandle forskellige emner inden for Landsbylaugets udviklingsplan og arbejdsområde.

Formanden/koordinatoren for en arbejdsgruppe har direkte reference til et bestyrelsesmedlem.

Arbejdsgrupperne/ ad-hoc grupperne er rådgivende over for Landsbylauget bestyrelse, de arbejder selvstændigt med deres arbejdsområde og aflægger beretning på laugets møder om deres virksomhed.

Arbejdsgruppernes indstillinger er ikke bindende for Landsbylauget. Arbejdsgrupperne kan som led i deres arbejde henvende sig til borgmester, udvalgsformænd og andre relevante personer i Sønderborg Kommune, men grupperne kan ikke udtale sig på Landsbylaugets vegne.

Landsbylaugets bestyrelse orienteres om de arbejdsgrupper/ad - hoc grupper der nedsættes.

Landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af de forskellige grupper under Landsbylauget, såvel faste som arbejdsgrupper/ ad - hoc grupper.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2019 (ændring af navn) Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. oktober 2021 (tilføjelse af § 9)

Smøl Landsbylaug


Bestyrelse: 2021

Arrangements lokationer

Illerstrandvej
Broager

Illerstrandvej 7
Broager

Illerstrandvej 7
Broager

Kalender

man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3