Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Vedtægter for foreningen

Det levende Teglværk

 
 
 
 

§1) Foreningens navn og hjemsted

Stk.1) Foreningens navn er ”DET LEVENDE TEGLVÆRK”.

Stk.2) Foreningen er hjemhørende i Sønderborg Kommune.

Hovedsageligt i bygninger og områder på og omkring

Cathrinesmindes Teglværk, 6310 Broager

 

 

§1a)

Stk.1a) Foreningen ”Det levende Teglværk” samarbejder og er i tæt dialog med ”Landsbylaugene på Broagerland” og

”Broager Udviklingsforum”.

 

 

 

§2)

Formål Stk.1) Foreningens formål er: mindst en gang årligt at afholde arrangementet ”Det levende Teglværk” for dermed at genoplive livet på et teglværk

omkring år 1900.

 

Stk.2) Foreningen er åben for andre arrangementer, der i bredeste

forstand kan være med til at formidle stk.1.

 

 

 

§3) Medlemmer

Stk.1) Som medlemmer optages alle, der – frivilligt og ulønnet – vil

arbejde for foreningens formål (se §2 – stk.1 og stk.2).

 

Stk.2) Indmeldelse sker ved henvendelse til formand eller kasserer.

 

Kun gældende for år 1 

På en stiftende generalforsamling er det vedtaget at stifte

foreningen ”Det levende Teglværk” og at styregruppen fra 2023

fortsætter som bestyrelse frem til første ordinære

generalforsamling i september 2024.

 

 

 

§4) Generalforsamling

Stk.1) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk.2) Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden

udgangen af september måned og indkaldes med mindst tre ugers

varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker via mail til alle

medlemmer og offentliggøres på foreningens hjemmeside og

foreningens Facebook-side.

 

Stk.3) Stemmeberettigede er alle fremmødte og godkendte

medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk.4) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst

indeholde følgende punkter:

a) valg af dirigent og stemmetæller

b) bestyrelsens beretning til godkendelse.

c) regnskabsaflæggelse til godkendelse

d) behandling af indkomne forslag

e) fremlæggelse af budget til godkendelse

f) valg til bestyrelsen.

Der vælges: 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter (uden

stemmeret i bestyrelsesarbejdet), 1 revisor, 1 revisor-suppleant.

 

1 formand (på valg hvert ulige år)

1 kasserer (på valg hvert lige år)

1 sekretær (på valg hvert ulige år)

2 medlemmer (på valg hvert lige år)

2 suppleanter til bestyrelsen (uden stemmeret) (på valg hvert år)

1 revisor (på valg hvert år)

1 revisorsuppleant (på valg hvert år)

De valgte bestyrelsesmedlemmer fordeler selv posterne

 

g) eventuelt

Stk.5) Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal

være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk.5a) Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en

generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder

før generalforsamlingen.

 

Stk.7) Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal

(enten ved håndsoprækning eller skriftlig stemmeafgivelse, hvis

dette begæres af blot en deltager).

 

Stk.8) Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling KAN afholdes, når bestyrelsen

finder det nødvendigt, og SKAL afholdes, når mindst 1/3 af

medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning derom til

formanden; i sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes

senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget

 

 

 

§5) Daglig ledelse

Stk.1) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, med

stemmeret

1 formand

1 næstformand

1 kasserer

1 sekretær

1 medlem

_____________

+ 2 suppleanter, uden stemmeret

 

Stk.2) Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med de sidst

vedtagne vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen planlægger selv sit arbejde og sin forretningsorden. Den

kan i alle tilfælde indkalde ekstern hjælp og assistance i det løbende

bestyrelsesarbejde – disse har dog ingen stemmeret.

 

Stk.3) Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og

leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker via e-mail med angivelse

af dagsorden.

Stk.4) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er

til stede.

 

 

 

§6) Økonomi, regnskab og revision

Stk.1) Foreningens regnskabsår løber fra 01.september til 31.august

 

Stk.2) Budget for følgende regnskabsår udarbejdes af hele bestyrelsen.

 

Stk.3) Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

 

Stk.4) Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører

foreningens medlemsregister.

 

Stk.5) Regnskabet revideres af den på en generalforsamling valgte

revisor.

 

Stk.6) Foreningen hæfter alene med egne midler.

 

 

 

§7) Tegningsregler

Stk.1) Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.Stk.2) Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætninger af

udstyr/rekvisitter og lignende tegnes foreningen af den samlede

bestyrelse.

 

 

 

§8) Opløsning

Ved opløsning af foreningen overføres overskydende midler til

Cathrinesmindes Venner.